Bagmati

SMS Reinforcement

ललितपुर महानगर द्वारा एस एम एस Behavior Reinforcement र कोभिड-१९ सचेतना कार्याक्रम सुरु। ललितपुर महानगरका सबै मुख्य चोक तथा सबै वडाहरु मा एक हप्ता सम्म हुने कार्यक्रम “हाम्रो सानो प्रयास – नेपाल ” सहकार्य मा हुनेछ् |